Συντριβάνια με πλήρη εξ/σμο και λεκάνες πολυεστερικές